JS中常用的几种继承方式

Javascript ZackZhong 945℃ 0评论
//JS中常用的几种继承
<script type="text/javascript">
  //1.原型链实现继承 将父对象的属性和值依次赋给子元素
  Object.prototype.ext=function(oParent){
  //循环遍历父元素,将父元素的每一个属性和对应的值拷贝到子元素中
  for(var i in oParent){
   this[i]=oParent[i];
   }
  }
  function Person(p_name,p_age){
   this.name=p_name;
   this.age=p_age;
   this.sayHi=function(){
    alert(this.name+","+this.age);
   };
 }
 function Student(_sno){
  this.sno=_sno;
 }
 var p1=new Person("ZDL",21);
 var p2=new Student('20132296');

 p2.ext(new Person("知道了",21));
 console.log(p1.name); //"ZDL"
 console.log(p2.name); //"知道了"
 p2.sayHi();

</script>
========================================
<script type="text/javascript">
//2.通过call和apply调用实现继承
 function Person(p_name,p_age){
   this.name=p_name;
   this.age=p_age;
   this.sayHi=function(){
   alert(this.name+this.age);
 };
}
function Student(p_name,p_age,_sno){
   this.no=_sno;
   通过函数的 call||apply 调用,将this改变成当前的这个对象,
   从而实现了调用父类的够着函数为子类对象赋值
   //Person.call(this,p_name,p_age);
   Person.apply(this,[p_name,p_age,_sno]);
}
var p2=new Student("找到了",21,"20132296");
p2.sayHi(); //找到了21

</script>

<script type="text/javascript">
//3.通过原型对象实现继承
 function Person(p_name,p_age){
   this.name=p_name;
   this.age=p_age;
 }
 function Student(_sno){
  this.sno=_sno;
  this.sayHi=function(){
   alert(this.name+" ,"+this.age+", "+this.sno);
  };
}
 Student.prototype=new Person("钟小明",22);
 var p2=new Student("20132296");
 p2.sayHi(); //钟小明 ,22, "20132296"
 var p3=new Student("20132298");
 p3.sayHi();//钟小明 ,22, "20132298"
 //问题:原型对象的属性会被后面的所有子对象所共享,所以,我们只在里面定义一些所有对象共有的属性,相当于类的静态属性
</script>

转载请注明:副业 and 脱单研究所 » JS中常用的几种继承方式

喜欢 (9)
发表我的评论
取消评论
表情

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址